شناورهای صیادی

شناورهای صیادی (9)

شناور صیادی میگو پژوهش

ISLAND GYPSY TRAWLER IG 39

ISLAND GYPSY TRAWLERS SOLO 40

40’ AFT CABIN FAST TRAWLER

TRAWLERS GOURMET CRUISER 38

TRAWLERS GOURMET CRUISER 34

28 M LONG LINE TUNA FISH BOAT

شناور صیادی ترالر (Steel Trawler)

شناور ماهیگیری (fishing boat)