جرثقیلهای کشتی سازی

جرثقیلهای کشتی سازی (1)

جرثقیل سیار شناور ۳۰۰ تن (MBH)