جرثقیلهای کشتی سازی

جرثقیلهای کشتی سازی (1)

جرثقیل حمل شناور