تجهیزات ساحلی و بندرگاهی

تجهیزات ساحلی و بندرگاهی (2)

اسکله شناور پانتونی

جرثقیل دروازه ای کانتینر